Trinity Doctrine theory (Giáo lý ba ngôi)

Catholic Trinity

By Nguyễn Kha

My dear friend,

I have postponed this letter for too long, since it’s hard for me to find an explanation for something that doesn’t need to be explained. It’s easy for a child to quickly see that the statement “ A is B” is indeed contradictory to “ A is the son of B”. Yet for adults who have been familiar with complicated philosophies, they will find ways to persuade themselves that those 2 statements are mutual complement, when they want to. Then it’s hard to explain that they have been wrong.

Trinity doctrine is so tactical that it doesn’t directly deny the statement “ Jesus is the Son of God” and only adds another statement “ but Jesus is also God himself” following after. In fact, that additional statement has trickily denied the former without bragging aloud.

With that additional statement repeated and emphasized, Trinity doctrine has built up a concept about a Trinity and calls that Trinity God. Meanwhile the one that the Bible calls GOD is turned to be only one of the three Persons, and is named God the Father (or The Father).

That skillful dodge in using language has confused us well enough to not recognize which one is the one true God and believe that the doctrine is of God’s Word. The fact is, if we follow Trinity doctrine, we ignorantly oppose to God’s Word.

I will explain right below. For a good view on the matter, first we need to look back on the content of Trinity doctrine.

Trinity doctrines, in simplicity, involves all these 7 propositions:

 • a. The Father is God.
 • b. Jesus is God.
 • c. The Holy Spirit is God.
 • d. God is not The Father solely.
 • e. God is not Jesus solely.
 • f. God is not The Holy Spirit solely.
 • g. God is the Trinity (including The Father- Jesus- The Holy Spirit)

Then, accordingly, The Trinity is the Supreme Being. All worship, prayers, thanksgiving, praise … should rise unto The Trinity.

Nevertheless, what does the Bible reveal to us?

 1. God is The Father solely (Luke 6:12; John 17:3; 20:17; 1 Corinthians 8:6; 1 Thessalonians 1:1; Hebrews 1:1-2; Acts 13:32-34; Romans 1:2-3; …) This proves that the proposition d. cited above in the content of Trinity doctrine directly contradicts to God’s Word.
 2. Our target in worship is The Father (John 4:23; Luke 4:8; Acts 17:22-31; Roman 1:9), not The Trinity.
 3. Our Heavenly Father is The Father, not The Trinity nor Jesus (John 20:17; Galatians 4:6; Romans 1:7; 8:29; Colossians 1:2)
 4. The Apostles prayed to The Father (Acts 4:23-30; Romans 1:9; 1 Thessalonians 1:2-3). There is no record of them praying to The Trinity.
 5. The believers praised and blessed The Father, not The Trinity (Romans 15:6; 2 Corinthians 1:3; 11:31; Ephesians 1:3; 1 Peter 1:3)
 6. The believers gave thanks to The Father and to Jesus. No one gave thanks to The Trinity. (Ephesians 5:20; Colossians 1:3; 3:17)
 7. The exalted will is of The Father, not of Jesus nor of The Trinity. (Luke 22:42; Matthew 7:21; 6:10; Galatians 1:4; Hebrew 10:7; Acts 22:14; 1 Timothy 2:3-5).
 8. Through Jesus, we are reconciled to The Father, not The Trinity (Romans 5:10; 2 Corinthians 5:18).
 9. The Thessalonians forsook idols in order to turn to The Father, not The Trinity. (1 Thessalonians 1:9-10)
 10. The fellowship that John had was with The Father and with Jesus, not with The Trinity. (1 John 1:3; 2 John 1:3; 1:9)
 11. The Father alone is all in all. (1 Corinthians 15:24-28; 8:6)
 12. The Father is Love (1 John 4:8-9). There is no record of The Trinity as being Love.
 13. The Father is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, The One that the Israelites were commanded to worship (Acts 3:13; 5:30; Deuteronomy 13:6-8).
 14. The heavenly beings utmostly worship and praise The Father (Revelation 4:2-11). Then they exalt Jesus because He is the Lamb having been killed, not because He is God. (Revelation 5:6-12). No heavenly beings extols The Trinity.

… There are many more that you yourself can search in the Bible. Here I recite just enough for us to see the difference between us and The First Church. Their highest attentions directed unto The Father. Yet with us nowadays, even our best Trinitarians extol either only Jesus or The bogus Trinity. Who cares about The Father and His will?

Please don’t say that I mean for us to ignore Jesus! No. I myself pray that I should love Jesus more after each day. However, our love for Jesus doesn’t excuse our indifference towards The Father. Jesus is the way for us to come to The Father (John 14:6). If our destination is The Trinity or only Jesus and not The Father, we have been astray. Yet we think that God is well-pleased when we bring many people with us on the same straying road! Isn’t it sad?

Will see you again in the next letter.

Bạn quý mến của tôi,

Tôi đã phải dừng lại rất lâu vì cảm thấy thật khó tìm được một cách giải thích về một điều đơn-giản-đến-mức-không-cần-giải-thích cho một bộ óc đã quen với các thứ triết lý phức tạp. “A là con của B” và “ A là B” là 2 ý mâu thuẫn lẫn nhau, không bao giờ có thể dung hoà nhau được. Nếu là trẻ con, chúng sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức mà không cần giải thích gì. Vậy mà người lớn chúng ta thì lại vận dụng nhiều thứ lý luận cao siêu để chứng minh rằng 2 ý đó bổ khuyết lẫn cho nhau!

Giáo lý ba ngôi đã quá khéo léo khi không hề trực tiếp phủ nhận cái mệnh đề “ Giê-su Christ là Con của Đức Chúa Trời”, mà chỉ thêm vào một ý bổ sung “và Ngài cũng là chính Đức Chúa Trời nữa”. Trên thực tế, ý bổ sung đó đã ngấm ngầm phủ định cái mệnh đề trước nó, chỉ là không khoe ra mà thôi.

Từ cái “ý bổ sung” được nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại, giáo lý ba ngôi đã xây dựng nên một khái niệm về một đấng ba ngôi và gọi đấng ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Đấng mà Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời thì giáo lý ba ngôi bảo rằng đó chỉ là một trong ba ngôi, có tên là Đức Chúa Cha.

Sự nhập nhằng chữ nghĩa đó đã làm cho chúng ta bị rối trí và không còn nhận ra đâu mới là Đức Chúa Trời chân thật nữa, và cứ tưởng giáo lý ba ngôi thuận theo Lời Chúa. Sự thật là nếu chúng ta tin theo giáo lý ba ngôi, chúng ta làm sai Lời Chúa rất nhiều mà không biết.

Tôi sẽ giải thích ngay bên dưới đây. Để dễ thấy, tôi nghĩ cần nhắc lại một chút nội dung cơ bản của giáo lý ba ngôi .

Giáo lý ba ngôi nói rằng:

 • a. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời.
 • b. Đức Giê-su là Đức Chúa Trời.
 • c. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.
 • d. Đức Chúa Trời không phải là một mình Đức Chúa Cha.
 • e. Đức Chúa Trời không phải là một mình Đức Giê-su.
 • f. Đức Chúa Trời không phải là một mình Đức Thánh Linh.
 • g. Đức Chúa Trời là Đấng Ba Ngôi (gồm Đức Chúa Cha, Đức Giê-su, và Đức Thánh Linh).

Như vậy, đấng tối cao trọn vẹn phải là Đấng Ba Ngôi. Mọi sự thờ phượng, cầu nguyện, tạ ơn, tán tụng … đều là hướng về Đấng Ba Ngôi.

Trong khi đó, Kinh Thánh nói gì?

 1. Đức Chúa Trời là một mình Đức Chúa Cha ( Lu-ca 6:12; Giăng 17:3; 20:17; 1 Cô-rinh-tô 8:6; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; Hê-bơ-rơ 1:1-2; Công vụ 13:32-34; Rô-ma 1:2-3; …). Điều này cho thấy khẳng định d. kể trên của giáo lý ba ngôi là trái ngược hẳn Lời Chúa. Không có câu nào nói Đức Chúa Trời là Đấng Ba Ngôi.
 2. Đối tượng thờ phượng của chúng ta là Đức Chúa Cha (Giăng 4:23; Lu-ca 4:8; Công vụ 17:22-31; Rô-ma 1:9), không phải là Đấng Ba Ngôi.
 3. Cha Trên Trời của chúng ta là Đức Chúa Cha, không phải Đấng Ba Ngôi, cũng không phải Đức Giê-su. (Giăng 20:17; Ga-la-ti 4:6; Rô-ma 1:7; 8:29; Cô-lô-se 1:2)
 4. Các sứ đồ cầu nguyện với Đức Chúa Cha (Công vụ 4:23-30; Rô-ma 1:9; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3). Không có câu nào nói các ngài cầu nguyện với Đấng Ba Ngôi.
 5. Các tín hữu tôn vinh, tán tụng Đức Chúa Cha, chứ không hề tán tụng Đấng Ba Ngôi (Rô-ma 15:6; 2 Cô-rinh-tô 1:3; 11:31; Ê-phê-sô 1:3; 1 Phê-rơ 1:3)
 6. Các tín hữu tạ ơn Đức Chúa Cha và Đức Giê-su. Không có ai tạ ơn Đấng Ba Ngôi. (Ê-phê-sô 5:20; Cô-lô-se 1:3; 3:17)
 7. Ý muốn của Đức Chúa Cha phải được đề cao, không phải ý muốn của Đức Giê-su hay của Đấng Ba Ngôi nào ( Lu-ca 22:42; Ma-thi-ơ 7:21; 6:10; Ga-la-ti 1:4; Hê-bơ-rơ 10:7; Công vụ 22:14; 1Ti-mô-thê 2:3-5).
 8. Thông qua Đức Giê-su, chúng ta được giải hoà với Đức Chúa Cha, không phải giải hoà với Đấng Ba Ngôi (Rô-ma 5:10; 2 Cô-rinh-tô 5:18).
 9. Người dân Tê-sa-lô-ni-ca từ bỏ hình tượng để quay về với Đức Chúa Cha, không phải về với Đấng Ba Ngôi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10)
 10. Mối tương giao mà Giăng có là tương giao với Đức Chúa Cha và với Đức Giê-su, không phải tương giao với Đấng Ba Ngôi. (1 Giăng 1:3; 2Giăng 1:3; 1:9)
 11. Một mình Đức Chúa Cha là đấng muôn sự trong muôn sự. (1 Cô-rinh-tô 15:24-28; 8:6)
 12. Đức Chúa Cha là Tình Yêu (1 Giăng 4:8-9). Không có chỗ nào nói Đấng Ba Ngôi là Tình Yêu.
 13. Đức Chúa Cha là Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, là Đấng mà dân Israel được lệnh phải thờ phượng (Công vụ 3:13; 5:30; Phục truyền 13:6-8)
 14. Các thể linh trên thiên giới thờ phượng và tung hô Đức Chúa Cha trước hết ( Khải huyền 4:2-11). Sau đó họ ngợi khen và tôn vinh Đức Giê-su vì Ngài “là Chiên con đã chịu giết”, chứ không phải vì Giê-su là Đức Chúa Trời (Khải huyền 5:6-12). Không có thể linh nào tung hô Đấng Ba Ngôi.

… Còn nhiều lắm, bạn có thể tự mình tìm lấy thêm. Tôi chỉ liệt kê một số ý, đủ để thấy sự khác biệt giữa chúng ta và Hội Thánh đầu tiên như thế nào. Đối tượng cao nhất trong đời sống của các sứ đồ là Đức Chúa Cha. Trong khi đó, chúng ta ngày nay khá lắm cũng chỉ nói đến một Đấng Ba Ngôi không có thật hoặc ca ngợi một mình Đức Giê-su! Chúa Giê-su đã là tất cả, ai cần quan tâm đến Cha của Đức Giê-su làm chi?

Tôi phải nói rõ rằng tôi hoàn toàn ủng hộ việc chúng ta yêu kính Chúa Giê-su. Tôi vẫn luôn mong muốn chính mình càng ngày càng yêu Chúa Giê-su nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể lấy cớ yêu Chúa Giê-su để biện minh cho việc thờ ơ với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-su là con đường đưa chúng ta đến với Đức Chúa Cha (Giăng 14:6). Nếu như chúng ta chỉ đến với Đức Giê-su hoặc với một Đấng Ba Ngôi, không phải là đến với Cha, nghĩa là chúng ta đã đi lạc. Vậy mà chúng ta lại còn hăng hái đưa dắt thêm nhiều người khác đi lạc theo mình, tưởng rằng như thế là đẹp lòng Đức Chúa Trời! Ấy chẳng phải đáng buồn lắm sao?

Tôi tạm dừng ở đây. Hẹn bạn tiếp ở thư sau.

(Source: Facebook post)

About Jonathan Lankford

Originally from Nashville, Tennessee, Jonathan has provided education and training services to organizations and individuals in Vietnam since 2007.
This entry was posted in Ba Ngôi, Trinity & Oneness and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s