Nghỉ học phổ thông, tự học ở nhà – Girl Plus – MeKash

Ông Đặng Quốc Anh hướng dẫn hai con là Đặng Nhật Anh (bìa phải) và Đặng Thái Anh học tại nhà – Ảnh: NHƯ HÙNG Chúng tôi biết đến Thái Anh và Nhật Anh thông qua nhà giáo dạy vật lý (hiện đã về hưu) Lê Gia Thuận. Ông Thuận chính là ông ngoại của […]

Source: Nghỉ học phổ thông, tự học ở nhà – Girl Plus – MeKash

About Jonathan Lankford

Originally from Nashville, Tennessee, Jonathan has provided education and training services to organizations and individuals in Vietnam since 2007.
This entry was posted in Giáo dục, Living & working in Vietnam and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s