Vương Quốc của Đức Chúa Trời

the-kingdom-of-god-i-sa-11-1-12

i-sa-14-1-2

kingdom-of-god-i-sa-16-5

i-sa-18-37

I-sa 19:24-25

I-sa 24:21-23

I-sa 25:8-10

Advertisements